Si l'administració té contractes signats amb alguna empresa concessionària, aquí hi pots trobar la relació de llocs de treball d'aquestes empreses que depenen de l'ens.

Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració

 

L’article 9.1. h) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que l’Administració ha de fer pública la relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l’Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

D’acord amb la legislació vigent, les administracions públiques no poden tenir amb caràcter permanent personal d’empreses privades.