Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Les sessions se celebren ordinàriament cada dimecres a les 12 h, i l'alcaldessa pot convocar sessions extraordinàries que entengui necessàries. L'ordre del dia de la junta de govern local és elaborat per l'alcaldessa a partir de les propostes dels regidors, entitats ciutadanes, així com de ciutadans quan estan avalades amb 250 signatures.

Les juntes de govern local no són públiques. El quòrum necessari per a la constitució vàlida és la d'un terç dels seus membres i els acords es prenen per majoria simple dels assistents.

L'actual junta de govern local, encapçalada per l'alcaldessa, Ana María Martínez, està formada pels següents regidors: Moisés Rodríguez, Mª Carmen Cebrián, Rafael Güeto, Juan López, Yolanda Ferrer, Víctor García, Marta Oliva, Ànnia Garcia i Andrés Medrano.

►Podeu consultar les actes de la Junta de Govern.