Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
6 conjunts de dades trobats
Etiqueta: pressupost
26/09/2020

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

21/09/2020

Conjunt de dades que mostra els principals ingressos tributaris del pressupost: impostos, taxes i preus públics.

30/07/2020

Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el comprom... Mostra més

21/07/2020

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal d'ingressos. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

21/07/2020

Conjunt de dades amb tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detallen els pagaments de cada partida (o aplicació) pressupostària a nivell mensual i els imports executats en cada fase pressupostària. També s'afegeix la informació dels codis estructura... Mostra més

20/04/2020

Conjunt de dades que recullen els resultats dels informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.