Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
47 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
28/09/2021

Visites realitzades per la ciutadania a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí.

28/09/2021

Registre de sol·licituds que s'han realitzat des de la carpeta ciutadana.

28/09/2021

Relació d'expedients administratius interns (tipologia i descripció) tramitats per l'Ajuntament de Rubí

28/09/2021

Relació de tràmits publicats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Rubí

28/09/2021

Cens d'activitats comercials

28/09/2021

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte per part de l’ens, i que s’ha inscrit al Registre de funcio... Mostra més

28/09/2021

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

27/09/2021

El pressupost és el pla econòmic i financer anual que serveix per a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions de l'ens. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que es podran realitzar en l’exercici corresponent.

27/09/2021

Conjunt de dades que mostra els principals ingressos tributaris del pressupost: impostos, taxes i preus públics.

27/09/2021

La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'ens.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del pressupost a data 31 de desembre.