En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament. 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Enric Ferré Ginovart

Enric Ferré Ginovart

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Foto Xavier Pérez Plana

Xavier Pérez Plana

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Foto Meritxell Boix Riesco

Meritxell Boix Riesco

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Foto Joan Galofré Domingo

Joan Galofré Domingo

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Foto Maria Coll Calaf

Maria Coll Calaf

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Foto Maria Amparo Recasens Güell

Maria Amparo Recasens Güell

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Foto Laia Coll Martínez

Laia Coll Martínez

ERC-AM

Veure fitxa
Funcions:
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Enric Ferré Ginovart

Enric Ferré Ginovart

Junts per Rodonyà

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats. D'aquesta manera, les comissions informatives actuen com a òrgan consultiu del ple.

Aquestes comissions informatives han d'existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. En la resta, només quan ho disposi el seu reglament orgànic i així ho acordi el ple de l'ajuntament.

Comissió especial de Comptes

És obligatòria a tots els municipis, ja que són les encarregades de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació:

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants del Ple de la corporació, essent representats proporcionalment en la Comissió, a partir de la seva proporció de representativitat en el mateix Ple de l'ajuntament.

Les seves competències s'entendran sens perjudici de les que correspongui al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. Sol ser una Comissió auditora dels pressupostos i comptes econòmics de l'entitat local.

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha