Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Podeu accedir a la Carpeta Ciutadana del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva per realitzar tràmits i consultes a qualsevol hora, des de qualsevol lloc, tot estalviant desplaçaments, cues i trucades.

Què podreu fer a través d'aquest servei?

- Realitzar tràmits personals en línia: domiciliacions bancàries, obtenció de certificats, obtenció de tríptics (documents de pagament en període voluntari), obtenció de relacions de deutes pendents, modificacions de dades personals, etc.

- Consultar els rebuts pendents o pagats (IBI, IVTM, deixalles).

- Consultar les unitats fiscals (béns o activitats que originen els rebuts anuals).

- Consultar els expedient administratius (sol·licituds i recursos presentats).

- Realitzar pagaments telemàtics (dins del període voluntari de pagament), simulacions de càlcul de tributs i autoliquidacions de vehicles.