Aquí pot comprovar l'autenticitat dels documents emesos per l'Ajuntament, fent servir el codi de verificació del mateix.

Comprovar autenticitat del mateix