En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.

Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d’interès per exercir activitats d’influència davant el sector públic de Catalunya tenen com a requisit per inscriure’s al Registre de grups d’interès de Catalunya el deure d’acceptar de forma expressa el Codi de conducta comú dels grups d’interès, la qual cosa es fa amb la voluntat de garantir que estiguin subjectes a unes regles ètiques. 

D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Registre de grups d’interès de Catalunya ha de comptar amb un Codi de conducta comú, d’obligat compliment per a les persones i entitats que s’hi inscriguin.