Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL.

Data de signatura 26-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 26-11-2021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents CONVENI XARXA RESCAT.pdf

Més informació Regulació de les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació entre el CECAT i les administracions locals que s’hi adhereixin per a una adequada coordinació en matèria de protecció civil.

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

Vigent

Data d'inici de vigència 04-05-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Documents CONVENI MENJADOR LLAR INFANTS.docx

Més informació El present conveni té per objecte regular la delegació de competències per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al Consell Comarcal de la Selva per la gestió del servei de menjador a la llar d’infants del municipi de Riudellots de la Selva pel curs 2021-2022 i de les successives pròrrogues que en puguin derivar.

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE AL SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÁSICS I ESPECIALITZATS.

Data de signatura 10-12-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 09-02-2021

Durada 4€

Prorrogable

Documents CONVENI IDG.pdf

Més informació L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es desenvoluparan les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

CONVENI DE FORMALITZACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA INCORPORACIÓ COM A MEMBRE DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

Data de signatura 01-06-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 06-04-2021

Prorrogable No

Documents CONVENI VIES VERDES.pdf

Més informació Atès que el municipi de Riudellots de la Selva no té en aquests moments encara infraestructura de via verda per gestionar i, fins que no es disposi d’aquesta, les obligacions assumides pel que respecta a la quota anual com a membre del Consorci serà aquella que s’hagi aprovat a l’Assemblea General del Consorci pels seus membres; en concret per l’Assemblea General del Consorci Vies Verdes de data 15 de setembre de 2020, s’aprova l’import de la quota per a ens consorciats sense via verda per import de 514,80 euros.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL (SAIAR), A RIUDELLOTS DE LA SELVA

Data de signatura 16-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2022

Durada 1 any

Prorrogable

Documents CONVENI SAIAR.pdf

Més informació

Col·laboració entre Riudellots de la Selva i el Departament de Drets Socials per a la prestació del Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural (SAIAR). 

I es posa a disposició del Departament de Drets Socials, 20 places de Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural. que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té al municipi.

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS.

Data de signatura 03-03-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 24-02-0021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents CONVENI DELEGACIÓ RECOLLIDA ANIMALS.pdf

Més informació L'Ajuntament de Riudellots és l'encarregat de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. I delega les competències al Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS). 

CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS I GESTIÓ DE LA SEVA XARXA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Data de signatura 14-02-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 09-02-0021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni desfibril·ladors Dipsalut

Més informació El Dipsalut cedeix de manera gratuïuta desfibril·ladors (2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil) i la seva gestió al municipi de Riudellots de la Selva. 

ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L’ANY 2021

Data de signatura 04-05-0021

Vigent No

Data d'inici de vigència 04-05-0021

Prorrogable No

Documents ADDENDA CONVENI POSTGRAU

Més informació

El municipi de Riudellots de la Selva rep els serveis socials següents l'any 2021. 

Serveis Socials Bàsics 

Serveis Socials Especialitzats 

Programa de Benestar i Comunitat del DIPSALUT. 

Com també accions socials específiques: activitats vinculades al PLACI, servei SIAD, servei SIS. I també rep finançament de serveis bàsics, teleassistència, especialitzats, transport adaptat, copagament de quota pels usuaris i despeses indirectes per a la gestió dels serveis. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-02-2020

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents Conveni Programa Treball i Formació

Més informació Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Riudellots de la Selva té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació 2019.

CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Drets i obligacions Facilitar els locals i espais adients per realitzar les actuacions i els cursos, amb els permisos i cobertures d’assegurances preceptius, d’acord amb l’activitat a desenvolupar.

Import 3100.0

Data de signatura 06-02-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 09-01-2020

Durada 3 anys

Prorrogable

Dades dels signataris L'objecte del conveni és establir un marc de col·laboració entre el CPNL i l’ens local per a desenvolupar actuacions d'acolliment lingüístic, amb la finalitat d'afavorir el coneixement de la llengua catalana i la integració de les persones immigrades en l'àmbit del municipi.

Documents Conveni normalització lingüítica 2020

Més informació Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi.

CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FIRA FIPORC 2020 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Data de signatura 08-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 08-01-2020

Durada Fins al 29 de febrer 2020

Prorrogable No

Documents CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FIRA FIPORC 2020 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Més informació

 ACEBSA cedeix gratuïtament la cessió d’ús d'una parcel·la amb una superfície total de 11.193m2, situada entre el carrer de l’Estació i la prolongació del carrer Major, per habilitar-hi un dels aparcaments de la propera edició de la fira Fiporc, que es celebrarà durant el mes de febrer de 2020.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT

Data de signatura 11-11-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 11-11-2023

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT

Més informació

L’objecte del present document és l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues entitats per a la gestió dels itineraris de senderisme, cicloturisme i/o BTT que consten a l’Annex 1 d’aquest conveni. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

Data de signatura 07-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 07-03-2020

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació.

Documents Conveni Programa Treball i Formació

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS PER A LA REALITZACIÓ DEL DIPLOMA DE POSTGRAU EN INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Import 8350.0

Data de signatura 31-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 31-07-2018

Durada Fins a la liquidació del curs.

Prorrogable No

Documents CONVENI POSTGRAU
ADDENDA CONVENI POSTGRAU

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'ADMIN. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPT. D'ENSENYAMENT, I L'AJ. DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D'ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CFGS ADMIN. I FINANCES, A L'INS VALLVERA DE SALT

Data de signatura 10-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 10-04-2018

Durada 10/04/2022

Prorrogable No

Documents Conveni FP dual Admin i Finances INS Vallvera

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I CASSÀ DE LA SELVA

Import 0.0

Data de signatura 28-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-11-2017

Durada Indefinida

Prorrogable

Documents Conveni marc de col·laboració per a la promoció econòmica i desenvolupament local dels municipis de Riudellots de la Selva i Cassà de la Selva

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB L'UDG PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-03-2017

Durada Fins al 30/06/2017

Prorrogable No

Documents Conveni de cooperació educativa amb l'UdG per a la realització de pràctiques acadèmiques externes a la Borsa de treball municipal

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG I RIUDELLOTS DE LA SELVA
DIFUSIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES AMB L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Drets i obligacions Difusió d'activitats

Import 0.0

Data de signatura 16-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 16-02-2016

Durada Fins a 31/12/2016

Prorrogable No

Documents Conveni banderoles Fiporc 16022016

ACTUACIÓ CASTELLERS DE LES GAVARRES

Drets i obligacions Actuació castellera

Import 300.0

Data de signatura 12-04-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-04-2016

Durada 1 dia

Prorrogable No

Documents CONVENI CASTELLERS DE LES GAVARRES

Conveni de col·laboració del projecte Reciclatext curs- 2016-2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a la implantació d’una aula musical al municipi​

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Brunyola per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Caldes de Malavella per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Campllong per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, el Consell Comarcal de La Selva i el Consorci de Benestar Social per la gestió del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Fornells per la utilització dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Quart per la utilització dels dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran gran

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Vilobí per la utilització dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la prestació del Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural