Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

L'urbanisme és la funció pública que abasta l'ordenació i la transformació del territori, així com la conservació i el control de l'ús del sòl i del subsòl. També, abasta la regulació dels usos i la conservació i rehabilitació de les obres d'urbanització i d'edificació, amb les seves instal·lacions.

L'activitat urbanística comprèn l'assignació de competències, la definició de polítiques de sòl i d'habitatge i els instruments per posar-les en pràctica, el règim urbanístic del sòl, el planejament urbanístic i la gestió i l'execució urbanística.

Tanmateix, regula el foment i la intervenció de l'exercici de les facultats relatives a l'ús del sòl i de l'edificació, de la protecció i la restauració i de la legalitat urbanística i la formació i la gestió del patrimoni públic del sòl amb finalitats urbanístiques.