Per fer qualsevol obra o reforma tant en habitatges com en locals, cal sol·licitar prèviament el corresponent permís municipal, que atorga l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i en fa el seguiment i la inspecció.

 

A continuació, podeu accedir als següents models de sol·licituds de tràmits urbanístics:

 

- Comunicació prèvia urbanística (d'obra menor)

 

- Sol·licitud de llicència urbanística (d'obra major)

 

- Sol·licitud de compatibilitat ubanística

 

- Sol·licitud de qualificació i aprofitament urbanístic

 

Si voleu tramitar aquestes sol·licituds sense haver-vos de desplaçar i a través de mitjans electrònics, podeu utilitzar el tràmit d'instància genèrica, i adjuntar-hi la sol·licitud corresponent degudament complimentada amb la resta de documentació requerida en cada tràmit.