Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat

De conformitat amb el previst a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, mitjançant aquest portal web, en la que se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobres els aspectes plantejats, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la consulta prèvia en aquest apartat de la seu electrònica, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

 • El registre electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, utilitzant el tràmit d'instància genèrica, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 • Les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • Les oficines d'assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Legislació

Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Consultes actives

 

Consultes inactives

 • Modificació de l'Ordenança fiscal número 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Publicació: 15/03/2022
  • Termini per a presentació d'aportacions: 05/04/2022
  • Memòria
 • Ordenança de civisme i convivència ciutadana.
  • Publicació: 28/11/2022
  • Termini per a presentació d'aportacions: 21/12/2022
  • Memòria
 • Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles
  • Publlicació: 02/12/2022
  • Termini per a presentació d'aportacions: 28/12/2022
  • Memòria
 • Modificació puntual de les NNSS de planejament per a l'ampliació del sector UA16 - Friselva
  • Publicació: 21/12/2022
  • Termini per a presentació d'aportacions: 13/01/2022
  • Memòria