Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Consulta pública modificació puntual del POUM-Sector Nord-Oest (SNU)

EDICTE

Consulta pública prèvia sobre la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al sector Nord-Oest SNU (Sòl No Urbanitzable).

 

Marc normatiu:

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’article 6 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament de Riudecols, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a la modificació puntual del POUM, inicia aquesta consulta pública per tal de sotmetre a una valoració preliminar aquesta iniciativa, a través del Portal de la Transparència de la Generalitat, i també del seu portal web, perquè tota la ciutadania, associacions, organitzacions, i entitats més representatives, potencialment afectades per les futures modificacions, puguin presentar les seves opinions i  consideracions sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c. Els objectius.

d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Les aportacions s’hauran de realitzar mitjançant una instància genèrica en el termini d’un mes des de l’endemà de la seva publicació al Portal de la Transparència.

 

Antecedents:

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Riudecols va ser definitivament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 16 de desembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6805, de data 5 de febrer de 2015.

 

En tractar-se d’una disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de modificació.

 

  1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Riudecols és un municipi clau en la infraestructura verda que permet connectar nombrosos espais naturals de muntanya i dos grans àrees incloses a la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa escau la seva preservació i potenciació.

 

Aquesta preservació s’estén a valors naturals associats a les masses arbustives i forestals sobre sòls silícics, les especificitats -arbres singulars, suredes- i la fauna més remarcable associada a les mateixes, entre elles els rapinyaires mediterranis.

 

A tal efecte resulta necessari realitzar un estudi per a dur a terme una modificació del Pla General, una normativa que potenciï la qualitat paisatgística i la doble característica de fons escènic i, alhora, mirador, de tot aquest sector del terme municipal.

 

  1. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

El POUM de Riudecols no té regulada la protecció de l’espai que es pretén modificar i, a la vista dels objectius que es persegueixen amb aquesta modificació puntual, escau iniciar els tràmits per tal d’avaluar la seva conveniència i abast.

 

  1. Objectius de la norma

Establir una normativa que permeti la conservació dels valors naturals associats a les masses arbustives i forestals sobre sòls silícics, les especificitats -arbres singulars, suredes- i la fauna més remarcable associada a les mateixes, entre elles els rapinyaires mediterranis.

 

Establir una normativa que permeti la incorporació dels valors culturals i espirituals associats a la gestió i valoració d’aquest sector del municipi. Establir una normativa que potenciï els serveis ecosistèmics de regulació (embornal de gasos d’efecte hivernacle, regulació d’inundacions...) i d’abastiment (agricultura i ramaderia de muntanya, aprofitament sostenible de productes del bosc, generació de recursos aquàtics...) a benefici dels propietaris de les finques i de la societat en general.

 

Establir una normativa que potenciï la qualitat paisatgística i la doble característica de fons escènic i, alhora, mirador, de tot aquest sector del terme municipal.

 

Finalment per a establir els usos i activitats prohibits, restringits, permesos i recomanats per a aquesta peça del territori municipal

 

  1. Possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

Les modificacions que es volen instaurar necessiten d’un suport normatiu, i només des de la normativa del POUM de Riudecols es poden introduir les millores proposades.

 

Riudecols, 20 d’octubre de 2020

Beatriz Mayordomo Pujol 

Alcaldess

Dades de contacte

Les aportacions s'hauran de realitzar mitjançant una instància genèrica en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al Portal de la Transparència, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, on també es podrà consultar el plànol de l'àmbit afectat:

http://www.riudecols.altanet.org/

 

Data inici 20-10-2020

Data fi 23-11-2020