Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Miquel Pons Bertran

Lloc de naixement Fontanals de Cerdanya

Data de naixement 11-11-1955

Càrrec Alcalde

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

David Mir Sirvent

Lloc de naixement La Seu d'Urgell

Data de naixement 30-08-1978

Càrrec Regidor

Àrea Primer tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea d’Urbanisme i de l’Àrea de Serveis Públics Municipals

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Joan Carrera Medina

Lloc de naixement Vilanova i la Geltrú

Data de naixement 17-05-1974

Càrrec Regidor

Àrea Àrea de Medi Ambient i de l’Àrea d’Hisenda i Governació.

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Esther Molins Forcadell

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 12-11-1973

Càrrec Regidora

Àrea Àrea de Cultura i Festes i Serveis Socials.

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Joan Viñas Bertran

Lloc de naixement Riu de Cerdanya

Data de naixement 01-02-1953

Càrrec Regidor

Partit polític End-Cer

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

BASE 19. Dietes i despeses de transport i indemnització a càrrecs electes

 

Seran abonades al personal de l’Ajuntament i als càrrecs electes, les despeses de locomoció i trasllats que es justifiquin per utilització de transport públic, en la quantia veritablement gastada, i sempre i quan sigui motivada per la gestió d’assumptes de l’Ajuntament.

 

Quan s’utilitzi vehicle propi, el quilometratge s’abonarà a 0,30 euros/km. I es podran pagar altres despeses motivades pel desplaçament, prèvia la seva justificació (autopistes, pàrking, transport urbans....).

 

Així mateix es farà efectiu un import de 12€/hora als càrrecs electes que es desplacin fora del terme municipal per dur a terme tasques específiques del càrrec i dins de la seva jornada laboral habitual, en cap cas, aquest import superarà els 96€ diaris.