Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitar l’accés a dades i/o informació pública a qualsevol informació que l’interessat pugui considerar del seu interès i que estigui en possessió de l’Ajuntament, ja sigui per haver-la elaborat o gestionat, amb els únics límits establerts per la llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per tot allò que pugui afectar a la protecció de dades de caràcter personal.

En termini
Canals de tramitació
 • Per seu electrònica

 

Per presentar aquesta sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos: 

 

1. Feu clic a l'enllaç COMENÇAR i identifique-vos amb qualsevol dels mitjans reconeguts (idCat mòbil, certificat digital, cl@ve)

2.Ompliu el formulari amb les dades referents a la vostra petició.

3. Adjunteu la documentació que considereu adient. 

5. Continueu el pasos indicats per a la presentació de la sol·licitud

 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 

 • Presencial

CASA OBERTA D'ATENCIÓ COMUNITÀRIA

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA  

C/Balmes núm.4

08291-RIPOLLET

 

En horari de matí, es recomana cita prèvia per a l'atenció presencial amb cita prèvia a través de la plataforma citaprevia.ripollet.cat 

Les persones que disposin de cita prèvia tindran prioritat en l'atenció i les que no disposin hauran d'esperar per ser ateses. 

 

En horari de tarda, no és necessari sol·licitar cita prèvia. 

 

Horari d'atenció a la ciutadania

 

De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.

Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 

Horari d'estiu: Des del 15 de juny al 15 de setembre:

De dilluns a divendres  de 8:30 a 14:00 hores.

Dissabtes tancat.

Preu / Taxa

El tràmit és gratuït.

 

Documentació a aportar

En cas de realitzar la sol·licitud en representació d'un altre persona interessada: 

 • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. 
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona representant.
 • Autorització degudament emplenada o poder de representació. 
Descripció

S'entén per informació pública, la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Organisme competent / Responsable
Organització i Bon govern
Àrea tramitadora
Organització i Bon govern
Qui el pot demanar

Qualsevol persona jurídica o física,  o persona representant. Aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de Resolució

El període màxim per resoldre la sol·licitud és d’1 mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’informació.Aquest termini, no obstant, es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos.

 

Silenci administratiu

Positiu. 

Aquesta regla general només s’exceptua en els casos en què una llei atribueixi un sentit negatiu al silenci administratiu per a l’accés a la informació d’un àmbit determinat, o bé quan siguin aplicables al cas els límits expressament reconeguts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern o per una altra norma amb rang de llei, entre els quals hi ha la protecció de dades de caràcter personal i dels drets dels menors d’edat, la seguretat pública, les investigacions penals o la informació declarada secreta, confidencial o protegida per una llei.

Vies de reclamació

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Terminis:
• si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
• si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Altra informació d’interès

L'exercici d'aquest dret no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. No obstant, el sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l'exercici del dret d'accés a la informació pública, els quals podran ser tinguts en compte en el moment de resoldre.

El dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • Els drets dels menors d'edat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • També pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l' interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris:

Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui.

Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.

Destinataris: òrgan administratiu competent.

Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.

Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat. Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Actualitzat el 24/01/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.