Instància genèrica

Sol·licitar  a l'Ajuntament de Ripollet quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Es pot descarregar el model de sol·litud en el següent enllaç:  Model de sol·licitud

Sol·licitud d'ús temporal d'una sala o espai del centre cultural

 

Sol·licitar l’ús temporal d’una de les sales del centre cultural, a les entitats culturals i/o juvenils sense ànim de lucre del municipi, per a fer reunions, assaigs, o bé activitats formatives.

Pel curs 2022-2023

Les activitats es podran realitzar  en l’horari d’obertura del Centre Cultural:

De ...

Sol·licitud d'ús del Teatre Auditori Mercat Vell de forma puntual o per temporada

Sol·licitar l'ús puntual o temporal del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet per a la realització de representacions, assajos d'arts escèniques com són els espectacles de música, teatre, circ, projeccions audiovisuals, organització de congressos i conferències, actes festius de cloenda dels centres educatius de Ripollet, entre d'altres. 

Curs 2022-2023

Les act...

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments minoristes d'alimentació

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat, i manifesta que compleix amb els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el seu compliment durant l'exercici de l'activitat.

Beca de menjador escolar de les escoles bressols municipals

Sol·licitar una beca de menjador per a les i als alumnes matriculades/ts a les escoles bressols municipals, pel curs 2022-2023, d’acord amb les bases i convocatòria aprovades per l’Ajuntament de Ripollet.

 

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 anys o més

Sol·licitar una subvenció per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatge o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió per a persones de 36 anys o més.

Instància genèrica

Sol·licitar  a l'Ajuntament de Ripollet quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Es pot descarregar el model de sol·litud en el següent enllaç:  Model de sol·licitud

Sol·licitud d'ús temporal d'una sala o espai del centre cultural

 

Sol·licitar l’ús temporal d’una de les sales del centre cultural, a les entitats culturals i/o juvenils sense ànim de lucre del municipi, per a fer reunions, assaigs, o bé activitats formatives.

Pel curs 2022-2023

Les activitats es podran realitzar  en l’horari d’obertura del Centre Cultural:

De dilluns a dissabte de 9 a 13:30 hores i de 15:00 a 22:00 hores.

Des del 5 de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023, exceptuant les dates de festius nacionals, autonòmics o  locals, en els que l’equipament estarà tancat.

Només s'acceptarà una única sol·licitud per entitat.

Termini de sol·licitud:

Fins el 30 de juny de 2022. 

Totes aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data, no seran admeses en l’elaboració del primer repartiment de les sales del Centre cultural.

En cas que quedessin sales i horaris disponibles una vegada fet el primer repartiment, es farà una proposta d’espais a totes aquelles entitats que hagin presentat la instància fora de termini.

Una vegada rebudes totes les sol·licituds i s’hagi tancat el termini de presentació, elaborarem una proposta de calendari amb el repartiment de les sales del centre cultural basada en criteris d’equitat i de proporcionalitat.

En cas que hi hagi més d’una sol·licitud per la mateixa data, el desempat es produirà tenint prioritat les entitats culturals del municipi i, en segon lloc, segons la data del registre d’entrada. 

Més informació: 

Per confeccionar el calendari, es prioritzaran els següents criteris: 

 • Que les entitats siguin culturals

 • Que tinguin un projecte anual,

 • La trajectòria de la seva programació,

 • L’interès general de la seva proposta,

 • L’assistència mitjana prevista

 • i la incorporació de criteris d’inclusió en la seva activitat i/o proposta.

 

En cas que no hi hagués la possibilitat d’oferir un espai del centre cultural, es valorarà la possibilitat de reubicar l’activitat en algun altre espai municipal.

En aquelles activitats en les quals s’hagi previst el repartiment de productes alimentaris que comportin la seva manipulació, l’entitat organitzadora haurà de presentar la declaració responsable d’aliments segons model corresponent:  Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments no sedentaris — Ajuntament de Ripollet

Una vegada s’hagin atorgat les autoritzacions d’ús a les persones sol·licitants, aquestes hauran de presentar el certificat de la pòlissa de responsabilitat civil que haurà d’incloure la cobertura d’accidents de les seves activitats i participants, i el rebut de pagament.

En aquelles activitats i/o tallers en els que estigui previst la participació de menors d’edat, s’haurà de presentar una declaració responsable de disposar de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals del personal adscrit a la seva entitat. https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central

 

La persona representant de l’entitat i/o organització estarà obligada a aportar la instància específica que s’estableixi per el procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

La persona representant de l’entitat i/o organització es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sol·licitud d'ús del Teatre Auditori Mercat Vell de forma puntual o per temporada

Sol·licitar l'ús puntual o temporal del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet per a la realització de representacions, assajos d'arts escèniques com són els espectacles de música, teatre, circ, projeccions audiovisuals, organització de congressos i conferències, actes festius de cloenda dels centres educatius de Ripollet, entre d'altres. 

Curs 2022-2023

Les activitats es podran realitzar en l’horari d’obertura del Teatre Auditori, des de l’1 de setembre de 2022 fins al 22 de desembre de 2022.

De dimecres a diumenge, en horari comprés entre les  9 a 14h  o les 16h a 21 hores, exceptuant les dates de festius nacionals, autonòmics o locals, en els que l’equipament estarà tancat. 

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el dia 30 de juny de 2022. 

Totes aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data, no seran admeses en el primer repartiment del Teatre Auditori. En cas que quedessin dies disponibles, es farà una proposta a aquelles entitats que hagin presentat la instància fora de termini. 

 

Més informació: 

Es poden realitzar tres tipus de sol·licituds: 

a) Ús puntual per part d'entitats o empreses: Es podrà fer ús del teatre 2 dies durant tot el curs, més 1 dia d'assaig per cada dia sol·licitat. 

b) Ús puntual per part dels centres educatius: Es podrà fer ús del teatre 1 dia durant tot el curs, més 1 dia d'assaig. 

c) Ús per part d'entitats amb programació temporal: (excepte les activitats regulades per conveni): hauran de presentar un projecte o programa explicatiu adjunt a la fitxa, i es valorarà l’adjudicació de dies en funció a la demanada i els projectes presentats. En el repartiment del calendari, es prioritzaran els següents criteris expressament especificats al projecte presentat:

 • Que les entitats culturals que tinguin un projecte anual.
 • La trajectòria de la seva programació
 • L’interès general de la seva proposta.
 • L’assistència mitjana prevista (20 o 30% de l’aforament de la sala; mínim entre 70 i 105 persones)
 • La incorporació de criteris d’inclusió en la seva proposta. 

Per totes aquelles activitats que tinguin previstes l’assistència de públic, s’obrirà 15 minuts abans de l’inici de la funció.

Una vegada tinguem totes les sol·licituds d’ús, elaborarem una proposta de calendari del teatre basada en criteris d’equitat i de proporcionalitat.

En cas que hi hagi més d’una sol·licitud per la mateixa data, el desempat es produirà donant prioritat les entitats culturals del municipi i, en segon lloc, segons la data del registre d’entrada. En el cas de les entitats amb programació temporal, segons els específics descrits en el seu apartat.

Es posa a disposició dels sol·licitants la dotació de material que disposa l’equipament del Teatre Auditori. En cas de requerir algun altre tipus material, se’n farà càrrec la persona sol·licitant.

Un cop autoritzat l'ús de l'espai, i per tal de poder atendre adequadament els requisits tècnics de la funció, es suggereix fer arribar a la persona responsable del teatre la fitxa tècnica amb la informació necessària de l'espectacle (llums, música, requisits tècnics, etc.) amb una antelació mínima de 10 dies hàbils. En cas contrari, no us podrem garantir que tots els requisits tècnics siguin atesos amb un nivell òptim de qualitat.

En aquelles activitats en les quals s’hagi previst el repartiment de productes alimentaris que comportin la seva manipulació, l’entitat organitzadora haurà de presentar la declaració responsable d’aliments segons model corresponent:  Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments no sedentaris — Ajuntament de Ripollet

Aquest repartiment de productes alimentaris s’haurà de fer a l’exterior de l’equipament, a la Plaça 11 de setembre de Ripollet.

En aquelles activitats i/o funcions en els que estigui previst la participació de menors d’edat, s’haurà de presentar una declaració responsable de disposar de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals del personal adscrit a la seva entitat.

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-registro-central

Una vegada s’hagin atorgat les autoritzacions d’ús a les persones sol·licitants, aquestes hauran de presentar el certificat de la pòlissa de responsabilitat civil que haurà d’incloure la cobertura d’accidents de les seves activitats i participants, i el rebut de pagament.

La persona representant de l’entitat i/o organització estarà obligada a aportar la instància específica que s’estableixi per el procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

La persona representant de l’entitat i/o organització es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments minoristes d'alimentació

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat, i manifesta que compleix amb els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el seu compliment durant l'exercici de l'activitat.

Beca de menjador escolar de les escoles bressols municipals

Sol·licitar una beca de menjador per a les i als alumnes matriculades/ts a les escoles bressols municipals, pel curs 2022-2023, d’acord amb les bases i convocatòria aprovades per l’Ajuntament de Ripollet.

 

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 anys o més

Sol·licitar una subvenció per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatge o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió per a persones de 36 anys o més.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.