En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple, la Junta de Govern i les Comissions informatives

El Ple

 

El Ple és un òrgan municipal integrat per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde. Es reuneix de forma ordinària una vegada al mes, els darrers dijous, a les 19.30 hores i les seves sessions són obertes al públic. També es poden seguir les sessions plenàries a través de l'emissora municipal Ripollet Ràdio, al 91.3 FM, o bé per internet, en streaming a youtube.com/user/RipolletTV.

 

El Ple té competències polítiques, normatives, econòmiques i institucionals. A més, controla i fiscalitza l’acció del govern municipal i la l’alcalde/essa, a qui pot nomenar o substituir mitjançant una moció de censura.

 

El Ple de Ripollet té la composició següent:

 

ADECIDIM R

 • José M. Osuna López
 • M. Pilar Castillejo Medina
 • Sergio Linares Salgado
 • Meritxell Caler Vergara
 • Francisco Sánchez Sierra
 • Andrea Guijarro García
 • Éric Plata Fernández
 • Reyes Muñoz Nevado
 • Oriol Mor Hernández
 • Pablo López Fernández


PSC-CP

 • Luís M. Tirado García
 • Eva M. Herrera Caja
 • Ramon Martos Calpena
 • Sonia Martín Morales
 • Juan Molina Gómez
 • M. Carmen Gutiérrez Ortiz


CIUTADANS

 • Josep Gabarra Barneda
 • Fco. Javier Tapia Martínez
 • Caridad Pérez Díaz


ERC-ARA-AM

 • Eugeni Montanuy Royo


SOM Ripollet

 • Mélodi López Rodríguez

Entre altres, el Ple té assignades les competències següents:

 

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Junta de Govern Local.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències delegades per l'Alcalde i pel ple municipal.

 

La Junta de Govern Local es reuneix, de forma ordinària, cada dimarts, a les 10 hores. Està integrada per:

 

 • Pilar Castillejo Medina
 • Reyes Muñoz Nevado
 • Meritxell Caler Vergara
 • Andrea Guijarro García
 • Sergio Linares Salgado
 • Oriol Mor Hernández
 • Éric Plata Fernández

 

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS (pendents de creació en el ple d'organització)

Les Comissions informatives són òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del Ple municipal. La determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com les seves modificacions, correspon al Ple municipal.

Les Comissions informatives permanents estan integrades pel President o Presidenta i un regidor/a representants de cada grup municipal i la regidora no adscrita.

 

D'acord amb l'acord del ple de 15 de juliol de 2015 s'han constituït les comissions informatives permanents següents:

 

 • Comissió Informativa de Serveis Centrals, que tindrà competència en matèria d’hisenda, personal, seguretat ciutadana, mobilitat, serveis municipals, indústria i comerç, serveis socials, cultura, joventut, educació, esports, participació ciutadana, consum i sanitat. De conformitat amb l'art. 101.2 de la citada Llei municipal, assumirà també les funcions corresponents a la  Comissió Especial de Comptes.
 • Comissió Informativa de Serveis Territorials, que tindrà competències en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística, obres públiques, manteniment, xarxa viària, i medi ambient.