En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

La Comissió Jurídica Assessora és l'òrgan encarregat de vetllar per la legalitat de l'actuació dels ens locals de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya, contribuint mitjançant l'exercici de la funció consultiva a garantir millor la legalitat i la protecció dels drets de la ciutadania.

Escriu al cercador Ajuntament de Ripollet dins del títol o bé al contingut dels dictàmens una vegada entris a consultar aqui