PLA ECONÒMIC FINANCER, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Riner, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de maig de 2019.