Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

En sessió extraordinària del ple municial, en data 8 de juliol s'aproven el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals per la legislatura 2019-2023.

A continuació es realitza un resum dels acords presos:

 • Sr. Felipe Juan González Martín - dedicació exclusiva - retribució bruta mensual de 1.761,14 € (a raó de 14 mensualitats)
 • Sra. Ana Mª Cortés Prado - dedicació parcial (60%) - retribució bruta mensual de 1.087,71 € (a raó de 12 mensualitats)
 • Sr. Patrici Cros García - dedicació parcial (60%) - retribució bruta mensual de 1.087,71 € (a raó de 12 mensualitats)

S'estableix el següent règim d'assistències:

 • Sessió plenària:  Alcalde: 470€ bruts,  Regidors: 158€ bruts, a excepció dels regidors que tinguin algun tipus de dedicació exclusiva o parcial a l´Ajuntament.

 • Sessions de les Comissions informatives i  coordinació  Àrees: Alcalde: 470€  bruts, Regidors: 73,70€,  a excepció dels regidors que tinguin algun tipus de dedicació exclusiva o parcial a l´Ajuntament.

 • Sessions de Juntes de Govern:  Alcalde i Tinents d´Alcalde: 470€ bruts per sessió. Els regidors que assisteixin a les Juntes de Govern Local a títol informatiu, no percebran cap quantitat per l´esmentat concepte.

​S'estableixen els següents imports:

 • Per participació en òrgans col·legiats en representació de l'ajuntament - 42,00 € bruts/dia
 • Per comissions de serveis (tasques especials que ocasionalment hagin d'efectuar els membres de l'ajuntament, fora del terme municipal)
  • Dieta íntegra (allotjament i  manutenció) - 100€/dia
  • Despeses de viatge - s'abonarà l'import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà de transport
  • En el supòsit d'utilitzar el vehicle propi, s'abonarà la quantitat de 0,27€/km
  • Despeses de representació fixes que inclouen dietes, aparcament i quilometratge
   • ​Barcelona - 40€
   • Girona - 30€
   • Santa Coloma de Farners - 20 €

​​​S'estableixen les indemnitzacions per grups i regidors:

 • Per grup: 27€/mes
 • Per regidor: 9€/mes

​Tota aquesta informació es pot consultar al l'acord pres en el ple del 8 de juliol de 2019  que s'adjunta a continuació. 

En el link següent es pot consultar, regidor a regidor, les retribucions que li toquen d'acord amb la seva dedicació, així com les seves dades curriculars: https://riellsiviabrea.cat/ajuntament-2/estructura-i-organitzacio/el-consistori-cartipas-municipal/