L’entrada en vigor del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Público Local (RCIL), ha resolt el buit creat a la Llei d’Hisendes Locals respecte del control financer.

Aquesta nova regulació reprodueix les formes d’exercici de control intern, que des de fa anys, s’han anat aplicant per la Intervenció General de l’Estat (IGAE) dins de l’àmbit de l’administració estatal, element que proporciona a les entitats locals l’oportunitat d’aprofitar l’experiència acumulada per la IGAE respecte de l’exercici del control financer i sobretot l’aplicació de les anàlisis de riscos en la planificació d’actuacions de control.

L’objectiu del control financer és el de verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic i financer per així poder veure si s’està complint amb la normativa i  les directrius que els regeixen comprovant que la gestió d’aquests recursos públics està basada en l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i sostinguda pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Aquesta supervisió financera es durà a terme a través de dos elements bàsics que són, per una banda, l’exercici del control permanent i per l’altra, l’auditoria pública. Tant una modalitat com l’altre inclouen el control de l’eficàcia que consistirà en verificar el grau de compliment dels objectius programats, el cost i el rendiment dels serveis, de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Pel que fa a la planificació d’aquest control financer s’elaborarà sobre la base d’una anàlisis de riscos que l’òrgan interventor realitzarà elaborant aquest Pla Anual de Control Financer en el qual es recolliran les actuacions de control permanent i auditoria pública a dur a terme durant l’exercici concret.

Malgrat que el model de control intern que desenvolupa el Real Decret 424/2017 (RCIL) presenta limitacions importants, la regulació del control financer suposa un important avenç, ja que a més d’incorporar nous mètodes de treball, permet posar el focus de control en els processos i en la bona gestió, donant a l’interventor una eina que ha de permetre anar més enllà de la fiscalització prèvia centrada només en el compliment de la normativa i en una visió de cada expedient com un element aïllat, sense tenir en compte el context en el qual es produeix.

Principal normativa aplicable:

  • Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes del sector públic
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
  • Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local
  • Resolució d’1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la qual s’ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes d’Auditoria del Sector Públic

Podeu consultar el Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2021 de l'Ajuntament de Riells i Viabrea a continuació: