En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

PLE

El Ple existeix en tots els municipis i és integrat per totes les regidores i regidors i és presidit per l'alcaldesa.

L'article 52.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, li atorga tot un seguit d'atribucions

 

Cliqueu sobre cada apartat per obtenir més informació

JUNTA DE GOVERN LOCAL

En els municipis de menys de 5.000 habitants, el Ple pot acordar la constitució de la Junta de Govern Local que té com a funció l'assistència a l'Alcaldia en l'exercici de les seves funcions i l'exercici d'aquelles atribucions delegades pel Ple i per l'Alcaldia. La seva composició està formada per l'Alcaldessa i un nombre de regidors no superiors al terç del nombre legal d'aquests.

 

Cliqueu sobre cada apartat per obtenir més informació.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La comissió especial de comptes existeix en tots el municipis i li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

 

Cliqueu sobre cada apartat per obtenir més informació