Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

En l'acta del ple de la Corporació, número 2019-0000008, de caràcter extraordinari, amb data 5 de juliol de 2019, es dóna compte al Ple de la constitució dels grups polítics.

"2 - Coneixement de la constitució de grups polítics

El president de la corporació, en compliment del què es preveu a l'article 25 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, dóna compte al Ple que s'han constituït els grups polítics següents:

Nom del grup Integrants Portaveu
Junts per Catalunya - JxCAT-JUNTS Lídia Bargas i Musoy Lidia Bargas i Musoy
  Joan Pons i Mariné  
  Joan Llurba i Borrull  
  Judit Olivé i Torruella  
  Carles Altès Mariné  
Junts per Prades - Candidatura de progrès - JpP-CP

Llorenç Torruella i Ramiro

Teresa Maria Bonet i Solé

Llorenç Torruella i Ramiro

 

El Ple de la corporació se'n fa sabedor."