Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Lídia Bargas Musoy

Foto foto

Càrrec Alcaldessa

Partit polític Junts per Catalunya - Junts

Portaveu Junts per Catalunya - Junts

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic lbargas@prades.altanet.org

Perfil Diplomatura en ciències de la natura i matemàtiques.

Trajectòria professional

Actualment exerceix de coordinadora a Tarragona de l'Institut Català de les Dones.

És alcaldessa de l'Ajuntament des del 2011.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Joan Pons Mariné

Foto foto

Càrrec Primer Tinent d'Alcalde

Àrea Hisenda, Serveis i Medi Ambient

Partit polític Junts per Catalunya - Junts

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic info@prades.cat

Trajectòria professional

Jubilat

És regidor de l'Ajuntament des del 2011.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Joan LLurba Borrull

Foto foto

Càrrec Segon Tinent d'Alcalde

Àrea Urbanisme i Esports

Partit polític Junts per Catalunya - Junts

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic info@prades.cat

Trajectòria professional

Treballa al Departament de Treball de la Generalitat.

És regidor de l'Ajuntament des del 2011.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 5399.94

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Carles Altès Mariné

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Infància, Joventut i Festes

Partit polític Junts per Catalunya - Junts

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic info@prades.cat

Perfil

Estudis de Filologia catalana.

Trajectòria professional

És professor de secundària.

Regidor de l'ajuntament des de 2019.

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Judit Olivé Torruella

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Cultura, Turisme i Espais Públics

Partit polític Junts per Catalunya - Junts

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic info@prades.cat

Perfil Té estudis d'Arquitectura tècnica i és Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Trajectòria professional Treballa al sector de la construcció.

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Llorenç Torruella Ramiro

Càrrec Regidor

Partit polític Junts per Prades-Candidatura de Progrès

Portaveu Grup municipal Junts per Prades-Candidatura de Progrès

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic info@prades.cat

Perfil Nivell d'estudis:Graduat Escolar.

Trajectòria professional

Treballa com a apicultor i silvicultor.

És regidor de l'Ajuntament des de 2015.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Teresa Maria Bonet Solé

Càrrec Regidora

Partit polític Junts per Prades-Candidatura de Progrès

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic info@prades.cat

Trajectòria professional

És regidor de l'Ajuntament des de 2019.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Acord

Data de l'acord: 5 de juliol de 2019

Òrgan: Ple Unitat: Àrea Secretaria

Expedient: 4311660009-2019-0000145

 

Règim de dedicació dels càrrecs electes, retribucions i indemnitzacions

Per unanimitat.

 

Fets

Es considera necessari l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta corporació així com de la retribució que comporta i les indemnitzacions per comissions de serveis.

Fonaments de dret

De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d'altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.

 

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Establir que, amb efectes del dia 8 de juliol de 2019, el senyor Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde, el senyor Carles Altès i Mariné, regidor, i la senyora Judit Olivé i Torruella, regidora, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial de 3 hores i 22 minuts setmanals (9%) i percebran l'import de 6.250,00 euros bruts anuals cadascun.

Segon.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l'IRPF. Aquestes retribucions es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Tercer.- La percepció d'aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d'indemnitzacions per a assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, però compatible amb la percepció d'indemnitzacions per comissions de serveis.

Quart.- El règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació serà el següent:

a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

  • Ple ordinari:100,00 euros/sessió
  • Ple extraordinari: 0,00 euros/sessió
  • Junta de govern local: 125,00 euros/sessió
  • Comissió especial de comptes: 0,00 euros/sessió
  • Altres òrgans col·legiats: 0,00 euros/sessió

b) Per comissions de serveis:

Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de l'ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:

- Pernoctant:

  • Despeses d'estada: Import de les despeses que es justifiquin
  • Manutenció: 85,00 €/dia

- Sense pernoctar:

  • Manutenció: 40,00 €/dia

- Despeses de viatge:

  • S'abonarà l'import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport
  • En el supòsit d'utilitzar vehicle propi s'abonarà la quantitat de 0,30 €/km i l'import de les despeses d'autopista i d'aparcament que es justifiquin