Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern, previstos en l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local:

2020

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 48/2020 al 72/2020

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 37/2020 al 47/2020

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 26/2020 al 36/2020

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 19/2020 al 25/2020

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 01/2020 al nº 18/2020

2019

Descarrega relació de Decrets alcaldia del nº 67/2019 al nº 72/2019

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 51/2019 al nº 66/2019

Descarrega relació Decrets alcaldia del nº 13/2019 al nº 50/2019

2018

Descarrega relació decrets alcaldia del nº 62 al 65 2018 i del nº 1 al 12 de 2019

Descarrega relació decrets alcaldia del nº 43 al 61 de 2018

Descarrega relació decrets alcaldia del nº 9 al nº 42 de 2018

Descarrega relació decrets alcaldia del 1/2018 a 8/2018

2017

Descarega relacio decrets Alcaldia any 2017

2016

Descarrega relació decrets alcaldia del nº 14/2016 al 26/2016

Descarrega relació decrets Alcaldia del nº 6/2016 al 13/2016

Descarrega relació decrets Alcaldia del nº 33/2015 al 05/2016

2015

Descarrega relació decrets Alcaldia del nº 28/2015 al 32/2015