Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s’ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD).

Segons l’article 70.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques i, d’acord amb diferents dictàmens i informes de l’Agència Catalana de protecció de Dades, les actes de les sessions no es poden publicar al portal web municipal sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

En el mateix sentit, l’article 113.1.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d’aquests a la comunitat autònoma i l’Administració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia de l’acta atots els membres de la corporació.

Per aquest motiu, no es publiquen en aquest apartat les actes de les sessions de la Junta de Govern Local. A la web municipal es publicarà l’ordre del dia i les actes del ple municipal, així com l’extracte dels acords de la Junta de Govern Local, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals les custodia el Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Gelida i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament.

2021

Junta Govern Local 09-02-2021

Junta Govern Local 26-01-2021

Junta Govern Local 12-01-2021

2020

Descarregueu Junta govern Local 29/12/2020

Descarregueu Junta Govern Local 15/12/2020

Descarregueu Junta Govern Local 24/11/2020

Descarregueu Ju ta Govern Local 10/11/2020

Descarregueu Junta Govern Local 27/10/2020

Descarregueu Junta Govern Local 13/10/2020

Descarregueu Junta Govern Local 29/09/2020

Descarregueu Junta Govern Local 15/09/2020

Descarregueu Junta Govern Local 25/08/2020

Descarregueu Junta Govern Local 21/06/2020

Descarregueu Junta Govern Local 30/06/2020

Descarregueu Junta Govern Local 16/06/2020

Descarregueu Junta Govern Local 26/05/2020

Descarregueu Junta Govern Local 12/05/2020

Descarregueu Junta Govern Local 28/04/2020

Descarregueu Junta Govern Local 14/04/2020

Descarregueu Junta Govern Local 31/03/2020

Descarregueu Junta Govern Local 10/03/2020

Descarregueu Junta Govern Local 25/02/2020

Descarregueu Junta Govern Local 11/02/2020

Descarragueu Junta Govern Local 28/01/2020

Descarregueu Junta Govern Local 14/01/2020

2019

Descarregueu Junta Govern Local 24/12/2019

Descarregueu Junta Govern Local 10/12/2019

Descarregueu Junta Govern Local 26/11/2019

Descarregueu Junta Govern Local 12/11/2019

Descarregueu Junta Govern Local 29/102019

Descarregueu Junta Govern Local 15/10/2019

Descarregueu Junta Govern Local 24/09/2019

Descarregueu Junta Govern Local 10/09/2019

Descarregueu Junta Govern Local 27/08/2019

Descaregueu Junta Govern Local 13/08/2019

Descarregueu Junta Govern Local 16/07/2019

Descarragueu Junta Govern Local 02/07/2019

Descarregueu Junta Govern Local 12/06/2019

Descarregueu Junta Govern Local 10/06/2019

Descarregueu Junta Govern Local 07/05/2019

Descarregueu Junta Govern Local 26/03/2019

Descarregueu Junta Govern Local 26/02/2019

Descarregueu Junta Govern Local 29/01/2019

2018

Descarregueu Junta Govern Local 18/12/2018

Descarregueu Junta Govern Local 28/11/2018

Descarregueu Junta Govern Local 30/10/2018

Descarregeu Junta Govern Local 25/09/2018

Descarregeu Junta Govern Local 21/08/2018

Descarregeu Junta Govern Local 26/06/2018

Descarregeu Junta Govern Local 29/05/2018

Descarregeu Junta Govern Local 24/04/2018

Descarregeu Junta Govern Local 10/04/2018

Descarregeu Junta Govern Local 27/02/2018

Descarregeu Junta Govern Local 30/01/2018

2017

Descarregeu Junta Govern Local 29/12/2017

Descarregeu Junta Govern Local 28/11/2017

Descarregeu Junta Govern Local 31/10/2017

Descarregeu Junta Govern Local 26/09/2017

Descarregeu Junta de Govern Local 29/08/2017

Descarregeu Junta de Govern Local 25/07/2047

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 27/06/2017

Descarregeu Junta de govern Local Ordinaria 30/05/2017

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 25/04/2017

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 28/03/2017

Descarregeu Junta de Govern Local ordinaria 28/02/2017

Descarregeu Junta de Govern Local Orinari 31/01/2017

2016

Descarregeu Junta Govern Local Ordinaria 27/12/2016

Descarregeu Junta Govern Local Ordinaria 29/11/2016

Descarregeu Junta Govern Local Ordinaria 25/10/2016 

Descarregeu Junta Govenr Local Ordinaria 27/09/2016

Descarregeu Junta Govern Local Ordinaria 30/08/2016

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 28/06/2016

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 31/05/2016 

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 26/04/2016

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 29/03/2016

Descarregeu Junta de Govern Local Ordinaria 23/02/2016

Descarrageu Junta de Govern Local Ordinaria 26/01/2016