L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 11 de juny de 2018 el Pla de Millora Urbana de l’àmbit de “Can Boix”, expedient núm. 16/2018, d’iniciativa privada, el qual se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores al Servei de Secretaria intervenció de l’Ajuntament, Carrer Frederic Ribó, núm. 8 de Peramola.

_

PER CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ FES CLICK AQUÍ.

Anunci a l'e-Tauler

Anunci al BOP de Lleida núm. 139 de 18 de juliol de 2018

Anunci al Diari Segre de 18 de juliol de 2018

 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA ACABA EL DIA 18/09/2018 (inclòs)