L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 11 de juny de 2018, el Projecte de Modificació núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola (Exp. MODIF. POUM/1-2018), se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, i a la pàgina web de l’Ajuntament de Peramola, als efectes de poder examinar l’expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

 

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/.

PER CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ FES CLIC AQUÍ.

Anunci a l'e-Tauler

Anunci al BOP número 139 de data 18 de juliol de 2018

Anunci al Diari Segre de data 18 de juliol de 2018

 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA ACABA EL DIA 18/09/2018 (inclòs)