L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 5 d'octubre de 2020, la Modificació puntual núm. 3 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal -POUM- de Peramola  (Exp. MODIF. POUM/1-2020), la qual se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, i a la WEB municipal, als efectes de poder examinar l'expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l'Ajuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/

Anunci a l'e-Tauler

Anunci al Diari Segre del dia 13/11/2020

Anunci al BOP

Anunci al DOGC

 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA ACABA EL DIA 21/12/2020 (inclòs)