En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

PLE

COMPOSICIÓ:

D’acord amb 22.1  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com l’article 52.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, el ple de l’ajuntament està integrat per tots els regidors i presidit per l’alcalde.

CALENDARI:

D’acord amb l’acord de ple data 29 de juny de 2015, les sessions plenàries ordinàries es celebraran de forma periòdica cada dos mesos, preferentment en dilluns a les 21.00 hores, i les sessions plenàries extraordinàries es celebraran cada vegada que així es sol·liciti de conformitat amb la legislació vigent

FUNCIONS:

Tanmateix, d’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, correspon al ple les atribucions següents:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern
 • Prendre acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i entitats d’administració centralitzada; la creació d’òrgans desconcertats; l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, ensenya o escut.
 • L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprova i modificar els pressupostos, disposar despesa en els assumpte de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis públics i els expedients de municipalització
 • Acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i les restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla de personal i la relació del llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i el règim del personal eventual, tot això en el termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost .llevat de les de tresoreria,que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 •  Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 •  L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

 Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històrico artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per ales adquisicions de béns.

 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació

exigeix una majoria qualificada.

 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

En formen part,

Alcalde president, Eloi Bergós Farràs

Tinent d'alcalde, Antonio Garcia Mirón

Regidor, Ramon Cortasa Arderiu

Regidor, Pere Ramon Aumedes Farré

Regidora, Isabel Maqueda Quirós

Regidor, Robert Coll Querol

Regidora, Maria del Mar López-Pinto Font

 

 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

COMPOSICIÓ:

D’acord amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós  de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta comissió ha d’estar formada per tots els grups polítics que integren la corporació. Igualment, ha d’estar formada per un mínim de tres membres en tant que es tracta d’un òrgan col·legiat.

Així doncs, d’acord amb l’acord de ple data 25 de juny de 2015, la Comissió Especial de Comptes està integrada per tots els regidor de la Corporació.

CALENDARI

D’acord amb l’article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, abans de l’1 de juny de cada any, la Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir per informar sobre el compte general de l’Ajuntament de l’exercici econòmic anterior.

D’acord amb l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, les funcions de la comissió especial de comptes són:

 • L'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica

 

En formen part,

President, Eloi Bergós Farràs

Vocal, Antonio Garcia Mirón

Vocal, Pere Ramon Aumedes Farré