Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Règim de remuneracions dels membres de la Corporació

Establir una indemnització de 20,00 euros per assistència a les sessions del Ple de la Corporació.

Establir el següent règim de dietes:

            Mitja dieta: 24,00€

            Dieta complerta: 48,00€

 

La indemnització per quilometratge s'abonarà a raó de 0,30 euros/km