No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 07/2016

Data d'inici de la sessió 07-11-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Conforme al disposat en els articles 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocat a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la sala dactes de la casa consistorial, dia 7 de novembre de 2016, a les 21,00 hores, per a tractar els següent assumptes

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Proposta d'aprovació de modificació d’ordenances per l’any 2017 i següents.

 

 

 

PLE 06/2016

Data d'inici de la sessió 29-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20.00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Conforme al disposat en els articles 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocat a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la sala dactes de la casa consistorial, dia 29 de setembre de 2016, a les 20,00 hores, per a tractar els següent assumptes

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d'aprovació de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2016 i de 13 de setembre de 2016.

2.- Proposta d'aprovació del compte general 2015. 

3.- Informes d’alcaldia.

4.- Precs i preguntes.

 

PLE 05/2016

Data d'inici de la sessió 13-09-2016

Hora d'inici de la sessió 13.15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Conforme al disposat en els articles 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocat a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la sala dactes de la casa consistorial, dia 13 de setembre de 2016, a les 13,15 hores, per a tractar els següent assumptes

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Proposta d'aprovació de la segona i darrera certificació de l’obra “Urbanització i drenatge del carrer Gran.

 

PLE 02/2016

Data d'inici de la sessió 18-03-2016

Hora d'inici de la sessió 13.10 HORES

Lloc SALA PLENS

Tipus Urgent

Ordre del dia

Conforme al disposat en els articles 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocat a la sessió extraordinària urgent del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la sala dactes de la casa consistorial, dia 18 de març de 2016, a les 13,10 hores, per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria de ple extraordinari.

2. Proposta d'aprovació de la suspensió de llicències en part del camí dels plataners del Castell del Remei.

PLE 01/2016

Data d'inici de la sessió 18-02-2016

Hora d'inici de la sessió 13.00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Conforme al disposat en els articles 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocat a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a la sala dactes de la casa consistorial, dia 18 de febrer de 2016, a les 13,00 hores, per a tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d'aprovació de la sol.licitud per implementar el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

2. Proposta d'aprovar les bases d'execució, la plantilla de personal i el pressupost de l'exercici 2016.

PLE 4/2016

Data d'inici de la sessió 27-06-2016

Hora d'inici de la sessió 22,00 HORES

Lloc SALA PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Conforme al disposat
en l'article 98.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest
Ajuntament que tindrà lloc a Penelles, el dia 27 de juny de 2016, a les 20,00 hores,
per a treballar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació de l’acta de la sessió de 30 de maig de 2016.
2. Proposta d'aprovació de les festes locals de Penelles per a l’any 2017.
3. Informes d'alcaldia
4. Precs i preguntes

PLE 3/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20,00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ANUNCI DE
CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ DEL PLE
Conforme al disposat
en l'article 98.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió extraordinària del Ple
d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Penelles, el dia 30 de maig de 2016, a les
20,00 hores, per a treballar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions del 22 de desembre de 2015, 18
de febrero de 2016 i 18 de març de 2016.
2. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 1/2016.
3. Desiganció de membres de la mesa per a les eleccions generals del dia 26 de juny
de 2016.
4. Informes d'alcaldia