Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

  • D'acord amb amb l'article 13 del Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aquest Ajuntament no disposa de cap càrrec directiu ni eventual.

A data de març de 2020 continuem sense tenir cap treballador/a d'aquestes característiques.