Us permet comprovar l'autenticitat i la validesa d'un document electrònic emès pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a partir del Codi Segur de Validació (CSV) que apareix al marge interior del document. 

Aquest codi identifica de forma única qualsevol dels documents electrònics del Consorci. 

Un cop introduït el Codi, el sistema us retornarà el document electrònic original (n'obtindreu una còpia autèntica). 

Podeu accedir a fer la consulta en aquest enllaç.