En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

La Llei 21/1987 regula el règim d'incompatibilitats dels empleats públics a Catalunya.

Si ets empleat públic en servei actiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i compagines la teva tasca al Consorci amb altres activitats públiques i/o privades, cal que en sol·licitis la compatibilitat.

La relació de personal al servei del Consorci, actualitzada a data 19 d'octubre de 2021, que té autorització de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat, la podeu consultar en aquest vincle:

Personal amb acord vigent sobre règim de compatibilitat

Pots fer la declaració d'aquestes activitats omplint el formulari adjunt i fent-lo arribar a Recursos Humans del Consorci.