Nou! PROCÉS SELECTIU 01/21 PER CONCURS-OPOSICIÓ RESTRINGIT: PROVISIÓ D’UNA PLAÇA VACANT DEL GRUP A, SUBGRUP A2, DE LA SUBESCALA GESTIÓ, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 DEL CPNSC DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA PER AL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ I CONTRACTACIÓ

 

Nou! PROCÉS SELECTIU 06/21 PER CONCURS-OPOSICIÓ RESTRINGIT: PROVISIÓ D’UNA PLAÇA VACANT DEL GRUP A, SUBGRUP A2, DE LA SUBESCALA TÈCNICA, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 DEL CPNSC DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA PER AL SERVEI DE MEDI NATURAL I TERRITORI

Nou! PROCÉS SELECTIU 07/21 PER CONCURS-OPOSICIÓ RESTRINGIT: PROVISIÓ D’UNA PLAÇA VACANT DEL GRUP C, SUBGRUP C1, DE LA SUBESCALA TÈCNICA, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 DEL CPNSC DE TÈCNIC/A AUXILIAR PER AL SERVEI DE MEDI NATURAL I TERRITORI

Nou! PROCÉS SELECTIU 08/21 PER CONCURS-OPOSICIÓ RESTRINGIT: PROVISIÓ D’UNA PLAÇA VACANT DEL GRUP A, SUBGRUP A2, DE LA SUBESCALA GESTIÓ, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 DEL CPNSC DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA PER AL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ I CONTRACTACIÓ

PROCÉS SELECTIU 02/21 PER CONCURS-OPOSICIÓ RESTRINGIT: PROVISIÓ D’UNA PLAÇA VACANT DEL GRUP A, SUBGRUP A2, DE LA SUBESCALA TÈCNICA, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2017 DEL CPNSC DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D'ÚS PÚBLIC, DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Resolt - PROCÉS SELECTIU PER CONCURS DE MÈRITS RESTRINGIT: PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ AMBIENTAL-CENTRE RREE (2.08) I DE TÈCNIC/A AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA (5.04.09)

 

Resolt - PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI D’ÚS PÚBLIC, DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

Resolt - PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBAL DE CAP DE MEDI NATURAL I TERRITORI

Bases i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap del Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per lliure designació.

Adjuntem les bases referents a la convocatòria. Descarrega bases convocatòria.

Us podeu descarregar la sol·licitud i fer-la arribar a través d'instància genèrica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de març de 2019.

Les persones interessades podran presentar la sol·licitud en el model normalitzat, preferentment en suport electrònic. També podrà presentar-se d’acord amb el que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP). En cas de presentar-se a través d’una oficina de correus o en el registre d’alguna altra administració pública, cal enviar un correu electrònic a l’adreça secretaria@parccollserola.net informant d’aquesta presentació.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

  • Currículum vitae
  • Fotocòpia dels documents que acrediten els requisits d’accés i els mèrits al·legats
  • Certificat de coneixements de nivell C1 de llengua catalana o document acreditatiu de nivell de suficiència de català equivalent.
  • Treball indicat al punt 3.3. d’aquestes bases.

Resultat final o aspirant seleccionat.