Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Places / llocs de treball Subgrup Data de publicació  
5 Tècnics/ques mitjans/es A2 11-08-2021  
1 Tècnic/a Auxiliar d'Obres C1 11-08-2021  
1 Oficial C2 11-08-2021  
1 Administratiu/va C1 11-08-2021  
1 Enginyer/a de Monts A1 05-11-2020  
Borsa de treball per a vigilants de prevenció d'incendis, reforç DPI C2 02-11-2020  
1 Director/a Gerent/a   23-12-2020  
 
5 Tècnics/ques mitjans/es    
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Procés selectiu 03/21 de cinc tècnics/ques mitjans/es pel sistema concurs/oposició

Bases BOPB

Termini presentació d'instàncies: 6/9/2021 - 4/10/2021 

DOGC 

Model

Anunci consultes rebudes

Fitxa descriptiva lloc de treball i funcions 

Llista provisional persones admeses i excloses 

Llista definitiva persones admeses i excloses

Concreció horari examen 

Instruccions realització subprova pràctica 

Subprova teòrica pràctica:

30 de setembre de 2022 (8:45 a 11:00 h. Realització supòsit pràctic) 

3 d'octubre de 2022 (11:00 a 14:30 h. Lectura supòsit pràctic)

Centre d'Informació del Parc Natural de la Serra de Collserola  (Ctra.Església 92 08017 Barcelona) 

Resultats subprova teòrica escrita 

 

 

Pujar

Tècnic/a Auxiliar d'Obres    
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Procés selectiu 04/21 d'un/a tècnic/a auxiliar d'obres pel sistema concurs/oposició

Bases BOPB

Termini presentació d'instàncies: 6/9/2021 - 4/10/2021

DOGC 

Model

Llista provisional persones admeses i excloses.

Llista definitiva persones admeses i excloses.

SUSPENSIÓ SUBPROVA PRÀCTICA 

 

Resultats subprova teòrica escrita 

Resultats definitius subprova teòrica escrita 

 

Pujar

Oficial    
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Procés selectiu 05/21 d’un/a oficial pel sistema concurs/oposició. Inicialment, contracte laboral de relleu.

Bases BOPB

Termini presentació d'instàncies: 6/9/2021 - 4/10/2021 

DOGC 

Model

Anunci consultes rebudes 

Temari NO ACTUALITZAT

Fitxa descriptiva naturalesa i funcions del lloc de treball 

Llista provisional persones admeses i excloses

Lllista definitiva persones admeses i excloses

Subprova teòrica escrita:

16 de setembre de 2022 (10:00 a 12:00) 

Centre d'Educació Ambiental Can Coll 

(Ctra de Cerdanyola a Horta km 2 Cerdanyola del Vallès) 

Preguntes test subprova teòrica escrita 

Respostes preguntes test subprova teòrica escrita 

Resultats subprova teòrica

 

Pujar

Administratiu/va    
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Procés selectiu 09/21 d'un/a administratiu/va pel sistema concurs/oposició

Bases BOPB

Termini presentació d'instàncies: 6/9/2021 - 4/10/2021

DOGC 

Model

Anunci consultes rebudes 

Fitxa descriptiva del lloc de treball 

Llista provisional persones admeses i excloses. 

Llista definitiva persones admeses i excloses

Subprova pràctica:

28 de setembre de 2022 (10:00  h) 

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

(Ctra de l'Esglèsia 92 08017 Barcelona) 

Resultat subprova teòrica escrita 

 

 

Pujar

Enginyer/a de Monts 05-11-2020  
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Procés selectiu d’un/a enginyer/a de monts qualificat/ada (4.21) pel sistema concurs interadministratiu

Bases

Termini finalitzat

DOGC

 

Model Anunci admeses/ excloses i tribunal  

 

 

Resolució

Pujar

Vigilants de prevenció d’incendis, reforç DPI 02-11-2020  
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses Convocatòria de proves Resultat proves i valoració de mèrits Resolució convocatòria

Borsa de treball per a vigilants de prevenció d’incendis -reforç DPI, pel sistema de concurs de mèrits.

 

Fitxa del lloc de treball

Bases

 

Termini finalitzat
(veure Nota al peu)

BOPB

 

 

Sol·licitud admissió

Es presentarà conjuntament amb la instància, el següent model d'autoavaluació:

Full autoavaluació

 

Anunci (*)

Relació admeses (provisional)

Relació excloses (provisional)

Model sol·licitud normalitzat autoemplenable

Full autoavaluació autoemplenable

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anunci llistat definitiu

Relació admeses (definitiva)

Relació excloses (definitiva)

ATENCIÓ! (**)

Prova de català:

19 de maig, a les 9:30 h, a:

Can Coll Centre d'educació ambiental

(Ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2)

 

Anunci valoració mèrits (***)

Resultat prova català

Llistat definitiu 2021 

Llistat definitiu 2022

Nota: Excepcionalment, s'accepten totes les instàncies arribades amb anterioritat a la publicació al BOPB, sense que hagin de tornar-se a presentar.

(*) El termini per subsanar la documentació indicada a la relació provisional de persones excloses va finalitzar el dia 19 de març de 2021.

(**) D'acord amb la Base reguladora 6.1: "Només es realitzarà una convocatòria a la prova de català. Les persones aspirants que no disposin d'aquesta titulació i que no compareguin a la mateixa, llevat dels casos de força major degudament justificats, lliurement valorats pel tribunal, quedaran excloses de la borsa."

(***) En el cas de les persones que no han justificat el requisit d'un nivell mínim de Català (B1 o equivalent) i que, segons exigeixen les Bases, han de fer la prova de català, LA SEVA ADMISSIÓ RESTA CONDICIONADA A LA SUPERACIÓ DE LA PROVA DE CATALÀ, convocada pel dia 19 de maig. Per tant, la no superació d'aquesta prova implicarà l'EXCLUSIÓ automàtica de la Borsa.

Pujar

 

Director/a Gerent/a 23-12-2020  
Convocatòria Bases específiques Presentació instància Model instància Persones admeses/excloses

Valoració aspirants

Resolució convocatòria

Provisió de lloc de treball de Director/a Gerent/a pel sistema selectiu de personal directiu professional

Bases

Termini finalitzat

BOE

DOGC

ANUNCI

 

Sol·licitud admissió

Anunci provisional admeses/tribunal

Anunci definitiu admeses/excloses

Informe avaluació

Annex explicatiu 

Resolució

Suspensió provisional

BOPB

Nomenament Director Gerent 

Pujar