Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Pressupost 2018      
Execució primer trimestre      
       
Ingressos Previsions inicials (€) Previsions definitives (€) Drets reconeguts nets (€)
3. Taxes i altres ingressos 93.776,00  93.776,00  29.755,91 
4. Transferències corrents 5.532.219,00  5.532.219,00  3.092.241,01 
5. Ingressos patrimonials  81.225,00  81.225,00  17.959,09 
6. Alienació d'inversions  100,00  100,00  0,00 
7. Transferències de capital  125.130,00  125.130,00  0,00 
8. Actius financers  0,00  659.848,69  0,00 
Total ingressos 5.832.450,00  6.492.298,69  3.139.956,01 
       
       
Despeses Crèdits inicials (€) Crèdits definitius (€) Obligacions reconegudes netes (€)
1. Despeses de personal 3.275.020,00  3.275.020,00  733.181,20 
2. Despeses corrents en béns i serveis 2.079.867,00  2.207.502,09  191.531,89 
3. Despeses financeres 505,00  505,00  7,64 
4. Transferències corrents 84.453,00  84.453,00  0,00 
6. Inversions reals 392.605,00  924.818,60  32.232,73 
Total despeses 5.832.450,00  6.492.298,69  956.953,46 
     

 

 

Pressupost 2018

Execució tercer trimestre

Ingresos

Previsions inicials

Previsions definitives

Drets reconeguts nets

3. Taxes i altres ingressos

93.776,00 €

93.776,00 €

67.757,47 €

4. Transferències corrents

5.532.219,00 €

5.532.219,00 €

4.161.284,32 €

5. Ingressos patrimonials

81.225,00 €

81.225,00 €

54.726,10 €

6. Alienació d'inversions

100,00 €

100,00 €

4.140,49 €

7. Transferències de capital

125.130,00 €

125.130,00 €

26.000,00 €

8. Actius financers

0,00 €

754.013,75 €

0,00 €

Total Ingresos

5.832.450,00 €

6.586.463,75 €

4.313.908,38 €

Despeses

Crèdits inicials

Crèdits definitius

Obligacions reconegudes netes

1. Despeses de personal

3.275.020,00 €

3.275.020,00 €

2.311.848,62 €

2. Despeses corrents en béns i serveis

2.079.867,00 €

2.207.502,09 €

1.100.037,55 €

3. Despeses financeres

505,00 €

505,00 €

31,26 €

4. Transferències corrents

84.453,00 €

84.453,00 €

0,00 €

6. Inversions reals

392.605,00 €

1.018.983,66 €

506.422,42 €

Total despeses

5.832.450,00 €

6.586.463,75 €

3.918.339,85 €