Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

L'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va aprovar en sessió de 4 de juliol de 2018 la rectificació anual de l'inventari de béns i drets, referida a 31 de desembre de 2017 (Exp. 2017/104-AC).

 

Aquí tens el resum de l'inventari de béns i drets, a 31 de desembre de 2017:

 

CLASSIFICACIÓ BRUT comptable (€)
CODI NOM
100102 FINQUES RÚSTIQUES 13.105.586,87
110101 EDIFICIS 7.656.741,51
110104 INFRAESTRUCTURES COMUNES  DEL CENTRE (RECINTE O PERÍMETRE) 55.092,74
120101 TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 10.856.478,58
120103 PARCS, PASSEIGS I JARDINS 489.093,55
120104 CAMINS RURALS 1.069.621,60
120105 OBRES CIVILS D'ÚS PÚBLIC 1.155.604,45
300101 EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ 244.184,99
300102 ELECTRÒNICA DE XARXA 88.719,00
300103 ELEMENTS INFORMATICS INVENTARIABLES GLOBALMENT 39.600,37
310101 VEHICLES 569.300,04
320101 MAQUINARIA GENERAL 130.209,49
320102 APARELLS DE MESURA I LABORATORI 25.572,54
320103 ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ 149.916,79
320201 INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC 1.438.123,04
320301 ESTRIS I EINES 6.680,30
330102 MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT) 741.366,36
330108 MOBILIARI URBA (INVERSIÓ GENERAL) 735.909,67
330201 EQUIPS D'OFICINA I FOTOCOPIADORES 26.795,12
330202 ELECTRODOMESTICS 68.909,85
330203 FONS BIBLIOGRAFIC I AUDIOVISUAL 75.188,70
330204 CONTENIDORS I GALLEDES D'ESCOMBRARIES 648,61
340101 EQUIP DE TRACTAMENT D'IMATGE, SENYAL, SO I IL·LUMINACIÓ 33.394,90
340201 EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS 5.964,35
340203 ARMES I ELEMENTS DE SEGURETAT PERSONAL 4.563,22
400101 PROPIETAT INTEL·LECTUAL 94.239,29
400102 PROPIETAT INDUSTRIAL 8.624,34
600201 PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT 95.559,18
700101 SEMOVENTS 14.777,82
C10101 EDIFICIS HISTORICOARTÍSTICS 849,61
  TOTAL 38.987.316,88