Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

L'inventari de béns i drets del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es rectifica anualment amb les altes, baixes i reclassificacions.

A 31 de desembre de 2017 el valor de l'inventari del Consorci és de 38.987.316,88 euros, després de les modificacions per altes i baixes de béns, i com a resultat de les operacions següents:

 

Valor Inventari a 31/12/2016 38.518.473,66 €
Incorporació ALTES 2017 + 480.781,06 €
Disminució BAIXES 2017 -11.937,84 €
Valor Inventari a 31/12/2017 38.987.316,88 €

 

 

Alta de béns

Corresponen en la major part a inversions fetes pel Consorci i acabades durant l'any, així com el valor de les finques adscrites.

Es carreguen al capítol 6 del pressupost de despeses. Es comptabilitzen al grup 2 del Pressupost General de l'ens.

més rellevants durant l'any 2017 han estat les següents:

  • Millores a la masia de La Salut: 128.509,88 €
  • Execució de franja forestal nova a Molins de Rei: 69.223,06 €
  • Instal·lació d'estació depuradora d'aigües residuals a l'àrea de Can Coll: 54.280,37 €
  • Instal·lació de cuina nova al bar del Centre d'Informació del Consorci: 20.153,37 €

 

Baixa de béns

Corresponen bàsicament a venda o retirada de material en desús i a elements no activables donats d'alta durant l'exercici.