Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

La fiscalització del compte general del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es fa com a garantia de bona gestió dels diners públics.

Com bé indica el nom, les auditories externes són fetes per empreses externes al Consorci. I poden requerir-se per dues vies diferents:

 

a) Programades anualment.

Pots consultar el darrer Informe d'auditoria comptes anuals de l'exercici 2017 del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, elaborat pel Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria S.A. 

 

b) A l'atzar, a càrrec de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgan fiscalitzador de la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya. Aquestes funcions són encomanades per la Llei 18/2010, del 7 de juny de la Sindicatura de Comptes.

Pel moment, només s'ha auditat l'exercici 2012.

L'informe 17/2014 resultant té com a objectiu la fiscalització de regularitat del Compte general del Consorci durant l'exercici 2012. El trobem inclòs en el Programa anual d'activitats de la Sindicatura per al 2014.

 

+Info

Segons l’Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), els comptes anuals que integren el Compte general són els següents:

  • El Balanç
  • El Compte del resultat economicopatrimonial
  • L’Estat de liquidació del pressupost
  • La Memòria

 

Els objectius de la fiscalització són els següents:

  • Verificar que la informació i la documentació comptable ha estat elaborada i es presenta conforme als principis i normes comptables i pressupostàries que són d’aplicació.
  • Verificar que els actes en matèria de contractació, personal i subvencions s’han desenvolupat d’acord amb la normativa vigent.