NOU! PEPNat - Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del PNSC Disponible a: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i AMB