Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Modificacions del planejament urbanístic en tramitació

El Ple de l'Ajuntament, en sessió d'11 de novembre de 2019 va aprovar inicialment les següents modificacions puntuals de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament:

  • Modificació puntual núm. 20 del per la qual es modifiquen diferents aspectes de la regulació del sòl no urbanitzable així com una reclassificació puntual del sòl no urbanitzable al sector de la Banyeta Vella.
  • Modificació puntual núm. 22 de les normes complementàries i subsidiàries i de planejament, referent a la infraestructura d’abastament d’aigua.

En compliment del que estableix l'article 8.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en els següents enllaços podeu accedir al contingut íntegre de les modificacions.