Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Modificació puntual núm. 23 de les Normes complementàries i subsidiàries i de planejament 19-09-2022 Normes23.pdf

Modificacions del planejament urbanístic en tramitació

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 12 de setembre de 2022 va aprovar inicialment la següent modificació puntual de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament:

  • Modificació puntual núm. 23 de regulació de sistemes de generació d'energies renovables en sòl no urbanitzable

En compliment del que estableix l'article 8.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en aquest enllaç podeu accedir al contingut íntegre de la modificació.

Modificacions del planejament urbanístic en tramitació

El Ple de l'Ajuntament, en sessió d'11 de novembre de 2019 va aprovar inicialment les següents modificacions puntuals de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament:

  • Modificació puntual núm. 20 del per la qual es modifiquen diferents aspectes de la regulació del sòl no urbanitzable així com una reclassificació puntual del sòl no urbanitzable al sector de la Banyeta Vella.
  • Modificació puntual núm. 22 de les normes complementàries i subsidiàries i de planejament, referent a la infraestructura d’abastament d’aigua.

En compliment del que estableix l'article 8.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en els següents enllaços podeu accedir al contingut íntegre de les modificacions.