Serveis, tràmits i gestions

Notificacions electròniques

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil

Les notificacions electròniques s’efectuen mitjançant un sistema que garanteix tècnica i jurídicament la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, així com l’accés al seu contingut per part de la persona interessada.

Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud, el sistema enviarà un correu electrònic d’avís informant del dipòsit de la notificació a l’adreça de correu electrònic que consti en aquesta sol·licitud. També es podrà enviar un SMS d’avís en cas que hagueu facilitat també un número de telèfon mòbil en aquesta sol·licitud.

En el correu electrònic o l’SMS d’avís hi trobareu l’adreça d’internet de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació mitjançant dos mètodes d’accés: certificat digital i contrasenya d’un sol ús.

  • Respecte al certificat digital, aquest pot ser emès pel Consorci AOC o bé per un prestador de Serveis de Certificació inclòs en la llista d'entitats certificades pel Consorci AOC: DNI electrònic, FNMT, Camefirma, etc. Cliqueu l'enllaç per veure la llista complerta d'entitats certificades per l'AOC
  • Pel que fa a la contrasenya d'un sol ús, aquesta es sol·licita en la mateixa pàgina d'accés a la notificació. El sistema us la enviarà a l'adreça de correu electrònic o al telèfon mòbil que hagueu facilitat. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d’identificació

Des del moment en què es dipositi la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir-hi (5 dies naturals en el cas d’expedients de contractació). Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada a tots els efectes, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Cliqueu en l'enllaç següent per accedir a l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.