Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Competències i funcions

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos dels veïns del municipi de Palau-solità i Plegamans.

Els Municipis tenen un nucli de competències pròpies que són exercides amb plena autonomia i només restarà sotmesa a control de legalitat i constitucionalitat.

 

Les seves funcions es poden complimentar d'acord amb:

L'article 86 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

Les competències locals s'atribueixen per llei. Les competències poden ser pròpies, delegades i distintes a les atribuïdes per llei o per delegació d'acord amb:

yes Competències pròpies

Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local:

 • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 • Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Cementiris i activitats funeràries.
 • Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • La resta de competències pròpies determinades per la legislació sectorial.

L'article 84.2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catlunya també atorga als municipis les següents competències pròpies:

 • L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 • La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.
 • L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en els locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 • La protecció civil i la prevenció d'incendis.
 • La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 • La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
 • La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació.
 • La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats.
 • La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 • La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acollida dels immigrants.
 • La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es duen a terme a les platges, els rius, els llacs i la muntanya.

 

 no Competències impròpies

Article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra administració pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l'Administració competent per raó de matèria, en el qual s'assenyali la inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.

 

                                                  

 

La ciutadania escull, cada 4 anys i mitjançant sufragi universal, els seus representants, els regidors i regidores dels ajuntaments, que posteriorment escolliran l'alcalde o alcaldessa.

L'organització i la distribució de competències en l'àmbit de l'Ajuntament es defineix a través del cartipàs municipal, que fixa també:

 • La periodicitat de les sessions del Ple.
 • La creació i composició de la Comissió Informativa Permanent.
 • Les delegacions del Ple en la Junta de Govern Local.
 • El nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple.
 • El coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, així com de les delegacions conferides per l’Alcaldia.
 • La constitució dels diferents grups municipals i designació de portaveus.
 • La creació de la Comissió Interàrees Permanent.
 • La composició de la Junta de Portaveus.

 

 ► Consulta aquí la Composició del ple