Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

A banda dels expedients de la liquidació, també s'ha inclòs l'estat d'execució del pressupost a 31 de desembre d'ingressos i despeses des del 2012 en format reutilitzable.

Hi ha un fitxer anomenat "Guia de Codificació del Pressupost" on apareixen les diferents classificacions pressupostàries amb la seva codificació numèrica i la seva descripció per poder interpretar fàcilment la informació.