Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

En aquest apartat s'especifica el cost de les campanyes de comunicació institucional, detallant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació, proveïdor o tercer.