L'accés i ús d'aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l'usuari de manera expressa, plena i sense reserves, dels termes detallats en el present avís legal.

I. Condicions generals d'ús del portal de transparència

Ajuntament d'Ossó de Sió (en endavant, Administració titular) amb NIF P2519700E, ubicat a Plaça Major, s/n, 25318, Ossó de Sió (Lleida) , tel. 973-390790 , correu electrònic ajuntament@ossosio.ddl.net, és el titular d'aquest portal de transparència i s'encarrega de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que s'hi contenen.

Per la seva banda, el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC), amb NIF Q-0801175-A, ubicat al carrer de Tànger, núm. 98 (planta baixa), 08018, tel. 93.272.25.00 i fax. 93.272.4048, és el titular del domini d'internet seu-e.cat.

Els usuaris del portal de transparència es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, els usuaris han d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra els principis d'igualtat i no discriminació, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

I.1. Hipervincles

Hipervincles des del portal de transparència a d'altres portals web

El portal de transparència ha inclòs enllaços a pàgines web de tercers ("links"), la major part d'altres Administracions públiques. L'Administració titular revisa inicialment el correcte funcionament i contingut dels enllaços inclosos en aquest portal de transparència.

Tot i que l'Administració titular pugui realitzar revisions periòdiques, no es fa responsable de les modificacions posteriors que terceres parts efectuïn en aquests enllaços.

S'avisarà a través de missatges sobre els esmentats enllaços, si accedint a ells s'abandona o es roman en el portal de transparència.

Hipervincles des de webs de tercers al portal de transparència

Els usuaris que es proposin establir hipervincles entre el seu portal web i el portal de transparència han de tenir en compte el següent:

 1. L'establiment d'hipervincles no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Administració titular o l'AOC i el propietari de la pàgina web en el que s'estableixin, ni tampoc l'acceptació o aprovació per part de l'Administració titular o l'AOC dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà, ni s'insinuarà que l'Administració titular o l'AOC han autoritzat expressament els hipervincles, ni que s'ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició en el web des del que aquests s'estableixin.
 2. L'Administració titular i l'AOC no es responsabilitzen, ni garanteixen la qualitat, exactitud, finalitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l'establiment d'hipervincles pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències o danys que es puguin derivar de l'accés a la web de l'hipervincle.
 3. El web en què s'estableixi l'hipervincle no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d'altres signes distintius pertanyents a l'Administració titular, llevat d'aquells signes que formin part de l'hipervincle.
 4. El web en què s'estableixi l'hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc disposarà de continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

I.2. Responsabilitats

L'Administració titular és responsable dels continguts del portal de transparència, així com de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació publicada i els serveis a què es pugui accedir.

És responsabilitat específica de l'Administració titular:

 • Revisar la veracitat i actualització de la informació publicada automàticament a l'espai de transparència provinent de fons d'informació supramunicipals als quals l'Administració titular ha tramès la informació prèviament.
 • Difondre la informació pública d'una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l'actuació i el funcionament de l'Administració pública i exercir el control d'aquesta actuació.
 • Garantir que la informació es difon de manera constant i s'actualitza permanentment, amb caràcter automàtic, indicant si és possible la data en què s'ha de tornar a actualitzar.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El portal de transparència és un servei 24x7. No obstant, poden existir excepcions al nivell de disponibilitat derivades d'operacions planificades i incidències de tercers que pugin afectar al servei. Quan sigui possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web, mitjançant un missatge visible al portal de transparència.

L'Administració titular i l'AOC no es fan responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar del funcionament operatiu del portal de transparència motivats per causes alienes a la seva voluntat. Tampoc es fan responsables dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'AOC o de l'Administració titular.

L'Administració titular i l'AOC es reserven el dret, segons les seves respectives responsabilitats, a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

En relació a la responsabilitat de l'Administració titular i l'AOC sobre possibles hipervincles, veure apartat I.1. d'aquest avís legal.

II. Reutilització de la informació

II.1. Condicions generals de reutilització

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (en endavant, LRISP) que transposa la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, en la seva versió modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que transposa al seu torn la Directiva 2013/37/UE de 26 de juny de 2013), regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes del sector públic, tot obrint la reutilització de documents a tots els agents potencials del mercat (en endavant, agent/s reutilitzador/s).

S'entén per reutilització l'ús dels documents per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública (art. 3.1 LRISP).

El concepte de document inclou tota la informació o part d'ella, qualsevol que sigui el seu suport o forma d'expressió, sigui aquesta textual, gràfica, sonora, visual o audiovisual, incloent les metadades associades i les dades contingudes amb els nivells més elevats de precisió i desagregació. A aquests efectes no es consideraran documents els programes informàtics que estiguin protegits per la legislació específica aplicable als mateixos (annex.2 LRISP).

En virtut del citat marc jurídic, l'Administració titular permet la reutilització dels continguts i de les dades que obrin en el seu poder, tot autoritzant amb caràcter general la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels documents i la seva transformació per fer-ne obres derivades, sense cap limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques de la LRISP i sempre que no es contradigui amb la llicència que es pugui establir per a una determinada informació, que serà la que prevalgui.

II.2. Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals vincularan a qualsevol agent reutilitzador només pel fet d'haver utilitzat algun dels documents sotmesos a elles.

II.3. Modalitats de reutilització

Amb caràcter general, la reutilització de la informació amb finalitats comercials o no comercials, es podrà efectuar sense subjecció a condicions especials, llevat que s'indiqui el contrari.

No obstant, la informació també podrà ser reutilitzada d'acord amb alguna de les següents modalitats previstes per la LRISP:

 • Reutilització de la informació amb subjecció a les condicions establertes en llicències tipus.
  La reutilització es pot limitar per la tutela de drets o béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. En cas d'obres protegides per drets de propietat intel·lectual, la seva reutilització es podrà sotmetre a l'ús de llicències de reconeixement Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.
  Més informació sobre les llicències creatives commons a:
  http://cat.creativecommons.org/?page_id=184
  En tot cas, la llicència indicarà al menys la finalitat de la reutilització, la seva durada, les obligacions del beneficiari i de l'Administració concedent, les responsabilitats d'ús i la modalitat financera (gratuïta o amb cost).
 • Reutilització de documents prèvia sol·licitud, d'acord amb el procediment de l'art. 10 LRISP.
 • Subscripció d'acords exclusius de conformitat amb el procediment de l'art. 6 LRISP.

II.4. Condicions bàsiques de la reutilització

Són condicions bàsiques per a la reutilització de la informació, les següents (art. 8 LRISP):

 • Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que es citi sempre la font de la informació.
 • Que s'esmenti la darrera data d'actualització.
 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 • Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

II.5. Responsabilitats derivades de la reutilització

Els agents reutilitzadors utilitzaran la informació sota la seva responsabilitat i risc, tot responent en exclusiva enfront a tercers dels danys que se'n puguin derivar. En tot cas, els agents reutilitzadors resten sotmesos a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic.

L'Administració titular i l'AOC no seran en cap cas responsables de l'ús que de la informació facin els agents reutilitzadors, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada (art. 7LRISP).

No es podrà exigir que es mantingui la producció i emmagatzematge d'un determinat tipus de document amb vistes a la seva reutilització (art. 5.3 LRISP).

III. Sobre la política de privadesa

III.1. Protecció de dades personals

L'Administració titular garanteix el compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Consorci Administració Oberta de Catalunya -com a responsable del tractament- garanteix la protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades personals, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades personals que es requereixin seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que s'hagin obtingut i seran sotmeses a tractament automatitzat. L'Administració titular es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades.

Les persones interessades poden obtenir qualsevol aclariment sobre la confidencialitat, el tractament que reben les seves dades personals o exercir algun dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Presencialment: Ajuntament d'Ossó de Sió Plaça Major, s/n, 25318, Ossó de Sió (Lleida)

Virtualment: ajuntament@ossosio.ddl.net

III.2. Política de galetes o cookies

El portal de transparència utilitza cookies.

Qué és una cookie?

Una cookie és un arxiu o dispositiu que es descarrega al terminal de l'usuari (ordinador, smartphone, tablet) quan aquest accedeix al web, amb la finalitat d'emmagatzemar i recuperar dades de l'equip.

Quins tipus de cookies hi ha i quines utilitza aquest portal?

Les cookies es poden classificar en les següents categories:

 1. Segons l'entitat que gestiona el domini des d'on s‘envien les cookies i es tracten les dades obtingudes:
  Cookies pròpies: són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
  Cookies de tercers: són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies. El nostre web utilitza: JSESSIONID, GUEST_LANGUAGE_ID, COOKIE_SUPPORT, ID, COMPANY_ID, USER_UUID, LFR_SESSION_STATE_XXXXX, _dc_gtm_UA-XXXXXX-XX, _gat_UA-XXXXXX-XX, _ga i tableau_locale.
 2. Segons el temps que romanen activades en l'equip del terminal de l'usuari:
  Cookies temporal o de sessió: estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. El nostre web utilitza: JSESSIONID, ID, COMPANY_ID, USER_UUID, LFR_SESSION_STATE_XXXXX, _dc_gtm_UA-XXXXXX-XX, _gat_UA-XXXXXX-XX, _ga i tableau_locale.
  Cookies persistents: s'emmagatzemen al terminal de l'usuari per permetre l'accés i el tractament de dades durant un període definit pel responsable de la cookie (minuts, anys...). El nostre web utilitza: GUEST_LANGUAGE_ID i COOKIE_SUPPORT.
 3. Segons la finalitat per a la qual siguin tractades les dades obtingudes a través de la cookie:
  Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del web. El nostre web utilitza: JSESSIONID, COOKIE_SUPPORT, ID, COMPANY_ID, USER_UUID, LFR_SESSION_STATE_XXXXX, _dc_gtm_UA-XXXXXX-XX i tableau_locale.
  Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al portal amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari. El nostre web utilitza: GUEST_LANGUAGE_ID.
  Cookies d'anàlisi: són aquelles que permeten al responsable el seguiment i anàlisi del comportament de l'usuari del web. El nostre web utilitza: _gat_UA-XXXXXX-XX i _ga, generades per Google Analytics.
  Més informació a:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Com puc gestionar les cookies que utilitza aquest portal?

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. A tal efecte, posem a la seva disposició la informació i els enllaços a les pàgines oficials de suport dels principals navegadors perquè pugui acceptar, bloquejar o eliminar l'ús de cookies:

IV. Drets de propietat intel·lectual i industrial

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Administració titular, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Administració titular i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Per tant, el seu ús, reproducció, distribució, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, resta prohibida llevat d'autorització expressa de l'Administració titular.

Es prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o contingut del portal de transparència.

El Consorci AOC és el titular del domini d'internet seu-e.cat i dels drets de propietat intel·lectual i industrial del portal de transparència, malgrat pugui autoritzar l'ús del producte a l'Administració titular.

Els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a responsabilitats i, si s'escau, a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

V. Dret aplicable i jurisdicció competent

Qualsevol conflicte relatiu a la interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb la informació d'aquest lloc web, es regirà per la legislació espanyola i es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida, que seran els únics competents.

Tot usuari del portal de transparència accepta el compliment d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.