En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

Podeu descarregar els següents documents:

Model RA1 - Declaració d'incompatibilitats i d'activitats que proporcionen ingressos econòmics

Model RA2 - Extracte de la declaració d'activitats

Model RB1 - Declaració de béns i drets patrimonials

Model RB2 - Extracte de la declaració de béns patrimonials

Normes de gestió dels registres d'interessos sobre causes d'incomptabilitat i de declaracions i de declaracions de béns patrimonials de l'Ajuntament d'Olot

Acord de Ple de 21/05/15 d'aprovació dels models d'incompabilitats i de les normes de gestió dels Registres d'interessos