En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Ple municipal

El Ple de la Corporació és un òrgan col·legiat necessari, integrat per l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament, en total 21 membres. Les sessions de Ple se celebren al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot, el tercer dijous de cada mes, a dos quarts de vuit del vespre, podent-se avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dijous dintre el mateix mes. Es poden dur a terme sessions extraordinàries. 

 

Cliqueu aquí per consultar el calendari de plens 

 

Entre altres funcions, al Ple li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

 

Cliqueu aquí per consultar l'anunci publicat al BOP de les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local.

 

 

 

L'Alcalde

L'Alcalde, Josep Maria Corominas i Barnadas, és el president de la corporació i té les competències que estableix la normativa aplicable. Pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sense perjudici de les delegacions especials que pugui dur a terme a favor de qualsevol regidor o regidora. 

Cliqueu aquí per consultar l'anunci publicat al BOP de les delegacions d'Alcaldia a la Junta de Govern Local. 

 

Tinences d'Alcaldia

Les tinences d'alcaldia són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són designats per l'Alcalde. Substitueixen a l'Alcalde en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra eventualitat.  

Cliqueu aquí per consultar l'anunci publicat al BOP del nomenament de Tinents d'Alcalde 

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Aquests membres són nomenats i separats lliurement per l'Alcalde.

 

La Junta de Govern Local assisteix a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l'Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

 

Cliqueu aquí per consultar l'anunci publicat al BOP del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.

 

Les sessions no són públiques i es duen a terme cada dijous a les 8 h. del matí.

Comissió Informativa

La Comissió Informativa és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal, integrat exclusivament per membres de la corporació, que té caràcter deliberant i no resolutiva. A més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindrà també per objecte el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions.

Està formada per:

 

Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert (JxCAT-Junts)

Vocals:

  • Sra. Montserrat Torras i Surroca (JxCAT-Junts)
  • Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)
  • Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)
  • Sr. Josep Granados i Serrat (ERC-AM)
  • Sra. Marina Alegre Martínez (PSC)
  • Sr. Lluís Riera Callís (CUP)

 

Es reuneix el dilluns anterior al Ple a les 8 h. del matí, en sessions que no són públiques.