En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

Antoni Savall Barriga

Càrrec Vigilant

Descripció Compatibilitat d’activitats privades

Resolució Compatibilitat d’activitats privades consistents en l’exercici d’activitats de construcció en règim de personal autònom

Data resolució 26-07-2022

Ricard Corominas Net

Càrrec Arquitecte tècnic municipal

Descripció Compatibilitat d'activitats privades

Resolució Reconeixement de la compatibilitat d’activitats privades consistents en l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic, fora de l’horari laboral del lloc de treball.

Data resolució 31-05-2022

Josep Sánchez Puga

Càrrec Enginyer tècnic municipal

Descripció Compatibilitat d'activitats privades

Resolució Reconeixement la compatibilitat d’activitats privades consistents en el desenvolupament de la redacció de documentació tècnica i assistència tècnica a ens de l’administració pública i a privats 

Data resolució 22-10-2019

Ignacio Aragonés Seijo

Càrrec Secretari-interventor

Descripció Reconeixement d'activitat privada

Resolució

Reconeixement de la compatibilitat per a l'activitat privada de professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya al secretari-interventor

Data resolució 26-10-2021

Òscar Muñoz Pacheco

Càrrec Arquitecte municipal

Descripció Compatibilitat d'activitat privada

Resolució Autorització de compatibilitat de l'activitat privada en règim de treballador autònom per tasques pròpies d'arquitectura.

Data resolució 27-01-2015